ഒന്നാം പാദ വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ ശേഖരവും ഉത്തര സൂചികകളും ഇപ്പോൾ ബ്ലോഗിൽ ലഭ്യമാണ് . ഇതിൽ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളുടെ 2014 , 2015 വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് . 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളുടെ UNIT TEST ന്റെ ചോദ്യ ശേഖരം, ഉത്തര സൂചിക എന്നിവയും പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകളുടെ ചോദ്യശേഖരവും ഉത്തരസൂചികയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .ഈ ചോദ്യ ശേഖരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ ! കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ക്കായി തുടർന്നും സന്ദർശിക്കുക!

animated gifFIRST TERM EXAM TIME TABLE - HS(Revised) | LP/UP | MUSLIM SCHOOL

DIGITAL TEXT BOOKS (All classes)

SCHEME OF WORK 2016 - 17 - LP | UP | STD VIII | STD IX | STD X

EDUCATIONAL CALENDAR

animated gifBIO-VISION'S EDUCATIONAL GAMES

ALL POSTS - ALPHABETICAL ORDER | STANDARD 10 | STANDARD 9 | STANDARD 8
animated gifANTICIPATORY INCOME TAX CALCULATOR 2016 - 17 - | by NP KRISHNADAS | by BABU VADAMKKUMCHERY | by ALRAHMAN | by SUDHEER KUMAR TK | SAFEEQ


Visit Our: Facebook Page | Google+ Page | NETWORKED BLOG | TWITTER PAGE
ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങളുമായി ബയോ വിഷന്‍ വെബ്സൈറ്റ് . സന്ദര്‍ശിക്കുക

Monday, August 29, 2016

FIRST TERM EXAM 2016 - ENGLISH QUESTIONS AND KEYS - STANDARDS 8, 9, 10


 ENGLISH QUESTIONS AND KEYS
                             ഇന്ന് നടന്ന (29/08/2016)  ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ ഹൈ സ്‌കൂൾ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളും ലഭ്യമായ ഉത്തര സൂചികകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു . ഉത്തര സൂചികകൾ  തയ്യാറാക്കി അയച്ച എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ബ്ലോഗിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ!DOWNLOADS


STANDARD 10 - ENGLISH - QUESTION PAPER 
| KEY 1 (PRASHANTH P G, GHSS KOTTODI, KASARAGOD  )
| KEY 2 (MUHAMMED JAVAD K.T, MARKAZ HSS , KARANTHUR  )
| KEY 3 (NIDHIESH SEBASTIAN, St Joseph's HSS, TRIVANDRUM)

STANDARD 9 - ENGLISH - QUESTION PAPER
| KEY 1 (NIDHIESH SEBASTIAN, St Joseph's HSS, TRIVANDRUM)

 STANDARD 8 - ENGLISH - QUESTION PAPER 
| KEY 1 (NIDHIESH SEBASTIAN, St Joseph's HSS, TRIVANDRUM)


FIRST TERM EXAM 2016 - MODEL QUESTION AND KEY - HINDI - STANDARD 10


HINDI -   MODEL QUESTION AND KEY                                 ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി പത്താം ക്ലാസിലെ ഹിന്ദിയുടെ മാതൃകാ ചോദ്യ പേപ്പറും ഉത്തര സൂചികയും ബുധനൂർ ജി എച്ഛ്  എസ്   എസ് , ചെങ്ങന്നൂർ, ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ശ്രീ. മധുസൂദനൻ പിള്ള സാർ   തയ്യാറാക്കി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് . ശ്രീ അബ്ദുൽ ജമാൽ സാർ. ശ്രീ മധുസൂദനൻ പിള്ള  സാറിനുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.


DOWNLOAD
Related posts

( FIRST TERM EXAM MODEL QUESTIONS / UNIT TEST QUESTIONS STANDARD  8, 9, 10  (MM/EM ) ALL SUBJECTS )
FIRST TERM EXAM QUESTIONS - STANDARD 1 - | 2015
FIRST TERM EXAM QUESTIONS -  STANDARD 2  - | 2015 
FIRST TERM EXAM QUESTIONS - STANDARD 3  - | 2015
FIRST TERM EXAM QUESTIONS + KEY - STANDARD 4 - | 2015
FIRST TERM EXAM QUESTIONS + KEY - STANDARD 5 - | 2015
FIRST TERM EXAM QUESTIONS + KEY - STANDARD 6 - | 2015
FIRST TERM EXAM QUESTIONS + KEY -  STANDARD 7 - 2014 | 2015
FIRST TERM EXAM QUESTIONS + KEY - STANDARD 8 - 2015
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...